Algemene voorwaarden

ALGEMENEVOORWAARDEN Cygnus Consultancy BV

Algemeen

Naam : Cygnus Consultancy BV

Vestigingsadres: Bosschaertlaan 46, 2960 Brecht, Belgie

BTW nummer : BE 0882057325

1.Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van coach-software-testen.nl (hierna: Cygnus Consultancy) zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het aanvinken van “ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” tijdens het bestelproces, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Cygnus Consultancy worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Cygnus Consultancy ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro”s inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voordat de overeenkomst gesloten wordt, zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

2.2 Cygnus Consultancy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Cygnus Consultancy behoudt zich het recht voor na de totstandkoming van de overeenkomst een prijsverhoging doorvoeren als dat het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Indien de prijs wegens andere omstandigheden wordt verhoogd, heeft u de mogelijkheid om binnen 10 dagen na mededeling daarvan, de overeenkomst te ontbinden.

2.3 Cygnus Consultancy kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Een overeenkomst komt tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zodra Cygnus Consultancy uw bestelling langs elektronische weg heeft bevestigd is de overeenkomst bindend. Cygnus Consultancy is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Algemene Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Cygnus Consultancy dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Levering

3.1 Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 4 dagen te leveren. Uiterlijk zal uw bestelling binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

3.3 Indien u gegevens behoeft in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat deze aan u ter beschikking zijn gesteld.

4. Betalingen

4.1 Betaling kan volgens een van de volgende betaalmethoden: vooruit betalen en met Ideal. Betaling dient te geschieden vooraf zonder korting of compensatie. In principe worden alle bestellingen z.s.m. nadat uw betaling is ontvangen verstuurd (zie artikel 3.1). Wanneer een bestelling later komt, geeft dit geen recht op ontbinding van de koop.

4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Cygnus Consultancy

4.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Cygnus Consultancy gerechtigd, indien zij dit redelijk acht, (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5. Eigendomsvoorbehoud, risico-overgang

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Cygnus Consultancy verschuldigd bent, heeft voldaan.

5.2 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van in ontvangst name op u over.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Cygnus Consultancy geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7. Garantie, reclames en aansprakelijkheid

7.1 Cygnus Consultancy garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 Cygnus Consultancy raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk en gemotiveerd te melden.

7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.4 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 6.)

7.5 Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

7.6 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

7.7 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

7.8 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.

7.9 Bij vooruitbetaling zal Cygnus Consultancy het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Cygnus Consultancy niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade, behoudens en voor zover Cygnus Consultancy als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

9. Diversen

9.1 Indien u aan Cygnus Consultancy schriftelijk opgave doet van een adres, is Cygnus Consultancy gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Cygnus Consultancy schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cygnus Consultancy in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cygnus Consultancy vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

10.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: greet@coach-software-testen.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

arrow_drop_up arrow_drop_down