Testmanager en Scrum
5 april 2020 
in Scrum

Testmanager en Scrum

Ik krijg regelmatig de vraag of er nog wel plek is voor een testmanager bij het werken volgens Scrum. Mijn antwoord daarop is kort: de rol van een testmanager bestaat niet binnen scrum. Dat wil echter niet zeggen dat de taken die door een testmanager worden uitgevoerd niet meer nodig zijn binnen Scrum. In dit blog zal ik dan ook niet ingaan op de functie van de testmanager, maar op de testmanagement taken. Zijn die er en hoe kunnen ze worden ingevuld binnen Scrum.

Introductie testmanagement taken bij scrum

Wat is er gebeurd met de taken van de testmanager en testcoördinator, zoals TMap® Next deze beschrijft, binnen scrum? Bestaan deze taken nog wel? Wie kan deze taken uitvoeren?  In dit blog zal ik mijn visie te geven over waar en bij wie deze taken belegd kunnen worden. In dit blog gaan ik uit van de theorie van zowel TMap® Next als Scrum. Binnen Scrum worden 3 rollen onderscheiden:
  • Product owner
  • Scrummaster
  • Teamlid
De testmanagement taken moeten verdeeld worden over bovenstaande rollen of toch niet?

Overzicht testmanagement taken bij Scrum

In onderstaande tabel staat een opsomming van de taken met daarbij wie deze zou moeten oppakken en/of dit input is voor het Scrumteam of dat het Scrumteam dit zelf moeten uitvoeren of opleveren. Onder de tabel wordt per testmanagement taak een uitleg gegeven.  
TaakWatervalScrum
Opstellen, en onderhouden van het testplanMastertestplan (testmanager) Detailtestplan (testcoördinator)N.v.t.
Verkrijgen van goedkeuring van mastertestplanDoor opdrachtgever via testmanagerN.v.t.
Verkrijgen van goedkeuring detail testplanDoor testmanager via testcoördinatorN.v.t.
Risicoanalyse en strategiebepalingTestmanagerOp organisatie niveau door testconsultant. Concretisering door Scrumteam
Opstellen planningTestmanager/testcoördinatorDoor Scrumteam tijdens de sprint planning
Opstellen begrotingTestmanagerDoor Scrumteam tijdens sprint planning als onderdeel van het begroten van een User Story of PBI.
Specificeren van organisatie en infrastructuurTestmanager/testcoördinatorScrumteam
Specificeren procedures, standaards en normenTestmanager/testcoördinatorBuiten Scrumteam
Aannemen en beoordelen medewerkersTestmanager/testcoördinatorScrumteam
Dagelijkse aansturing test activiteitenTestmanager/testcoördinatorDevelopmentteam
WerkverdelingTestmanager/testcoördinatorDevelopmentteam
Bewaking van de voortgangTestmanager/testcoördinatorDevelopmentteam
Inrichten organisatieTestmanager/testcoördinatorScrumteam
Onderhouden externe contactenTestmanagerProduct owner
Interne kwaliteitszorgTestmanagerDevelopmentteam
Onderkennen, anticiperen op en rapporteren van projectrisico'sTestmanager/testcoördinatorProduct owner
Optimalisatie procesTestmanager/testcoördinatorDevelopmentteam
Leiden intern overlegTestmanager/testcoördinatorScrummaster
Deelnemen aan projectoverlegTestmanagerN.v.t.
Opstellen vrijgave adviesTestmanager (testproject)/testcoördinator (testsoort)Product owner
Evaluatie testprocesTestmanager (testproject)/testcoördinator (testsoort)Scrumteam tijdens Sprint Retrospective
Hieronder ga ik per taak in op de wijze waarop deze binnen Scrum kan worden toegepast. Binnen een Scrumteam dient er altijd een teamlid te zijn met test kennis. Dit kan een ontwikkelaar of een tester zijn. Daarnaast kan ook de Scrummaster test kennis inbrengen.

Opstellen testplan

Binnen Waterval stelt de testmanager het mastertestplan op en de testcoördinator een detailtestplan. Binnen scrum zijn er geen testplannen. De activiteiten moeten nog wel uitgevoerd worden maar deze zijn verwerkt in de volgende paragrafen. Er is dus ook geen goedkeuring meer benodigd voor het mastertestplan en/of detailtestplan(nen).

Risico analyse en strategiebepaling

Binnen Waterval stelt de testmanager samen met de business een PRA en teststrategie op. Binnen Scrum is dit niet expliciet benoemd. Wel speelt het een rol. De risico analyse en teststrategie dient op organisatieniveau in hoofdlijnen opgesteld te worden door bijvoorbeeld een testconsultant. Dit is dan input voor het Scrumteam om te gebruiken tijdens de backlog refinement en de sprint planning meeting. De risico analyse en teststrategie kunnen mede bepalend zijn bij planningspoker. Het Scrumteam zou deze kunnen opnemen in de Definition of Done.

Opstellen planning

Binnen Waterval bepaalt de testmanager en de testcoördinator de planning van de testen. Binnen scrum wordt binnen de sprint planning meeting de gehele sprint gepland inclusief het testen. Het is dus een verantwoordelijkheid van het Scrumteam om alle taken te plannen om de Definition of Done te bereiken.

Opstellen begroting

Binnen Waterval is de testmanager verantwoordelijk om een begroting op te zetten in tijd en geld. Binnen Scrum is de product owner verantwoordelijk om voldoende te begroten in geld zodat de testen binnen het development team kunnen worden uitgevoerd. Binnen het Scrumteam wordt per User Story/PBI door middel van punten de begroting in tijd vastgesteld.

Specificeren van organisatie en infrastructuur

Binnen Waterval wordt in het Mastertestplan beschreven welke organisatiestructuur en infrastructuur ingericht gaat worden. Dit is een verantwoordelijkheid van de testmanager. Binnen Scrum is één van de eerste activiteiten van een development team het opzetten van ontwikkelomgeving(en) en testomgeving(en) inclusief de tools benodigd voor bouw en test. Het Scrumteam in zijn geheel is verantwoordelijk voor de inrichting van de organisatie en infrastructuur.

Specificeren procedures, standaards en normen

Binnen Waterval wordt in het Mastertestplan de procedures, standaards en normen beschreven. Deze worden ook overgenomen in de detailtestplan(nen). Binnen Srum worden de procedures, standaards en normen bepaald buiten het scrumteam. Deze worden aangeleverd via materie deskundige vanuit de business of beheer in de vorm van requirements. Hierbij valt te denken aan een testconsultant, technisch beheerder, functioneel beheerder, architect etcetera.

Aannemen en beoordelen medewerkers

Binnen Waterval is het aannemen van testcoördinatoren, testers en ondersteuners een taak van de testmanager om het team in te richten. Binnen Scrum is het Development team hiervoor zelf verantwoordelijk.

Dagelijkse aansturing test activiteiten

Binnen Waterval wordt de voortgang van het testen bewaakt door de testmanager op hoofdlijnen en door de testcoördinator in detail. Binnen Scrum is het development team verantwoordelijk dat alle testactiviteiten zoals gepland op de backlog ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het bespreken van de voortgang tijdens de daily stand-up is daar een invulling van.

Werkverdeling

Binnen Waterval is de testmanager verantwoordelijk voor de werkverdeling tussen de verschillende testsoorten en de testcoördinator voor de verdeling van het werk tussen de testers. Binnen Scrum is het Development team verantwoordelijk om werkverdeling te doen. Dit wordt in de sprint planning meeting besproken met development team en deze conformeren zich aan de door het scrumteam gemaakte planning. De werkverdeling verder vindt plaats binnen het development team.

Bewaking van de voortgang

De bewaking van de voortgang wordt binnen Waterval gedaan door de testmanager en de testcoördinator. Deze zorgen voor een periodieke rapportage over de voortgang van het testtraject en testsoort. Dit kan dagelijks zijn tijdens de uitvoering van het testtraject. Normaal rapporteert de testmanager wekelijks over de voortgang van het gehele project. Binnen scrum wordt op basis van het (digitale) scrumboard permanent gerapporteerd. Daarnaast wordt in de stand-up met het scrumteam dagelijks de voortgang, planning en impediments doorgenomen.

Inrichten organisatie

Zie specificeren en inrichten organisatie.

Onderhouden externe contacten

Bij Waterval onderhoudt de testmanager contacten met externe partijen en zorgt dat vragen en opmerkingen van buiten het testteam beantwoordt worden. Binnen Scrum is de product owner verantwoordelijk voor de externe contacten. De contacten die benodigd zijn voor het development team zijn geborgd in de teamsamenstelling.

Interne kwaliteitszorg

Bij Waterval zijn de testmanager en testcoördinator verantwoordelijk voor de interne kwaliteitszorg en moeten er voor zorgen dat alles volgens de testplannen wordt uitgevoerd. Dit kan ook worden getoetst met een audit op het testen. Binnen Scrum is dit een developmentteam aangelegenheid en wordt getoetst in de sprint retrospective.

Onderkennen, anticiperen op en rapporteren van projectrisico’s

Binnen Waterval worden de onderkende risico’s door de testmanager en/of testcoördinator opgepakt en voor zover mogelijk binnen het testtraject opgelost. De andere risico’s worden gerapporteerd en besproken met de opdrachtgever op reguliere basis. Binnen Scrum zijn er geen risico’s anders dan de impediments. De risico’s die invloed kunnen hebben op de werking van de oplevering zullen tijdens de sprint planning onderkend moeten worden.

Definiëren van of adviseren over testbeleid

Binnen Waterval is de testmanager verantwoordelijk om het testbeleid te definiëren of adviezen hierover te geven zodoende het testen binnen de organisatie of project te verbeteren. Binnen Scrum is dit niet belegd binnen het scrumteam en zal extern door een testconsultant moeten worden opgepakt en ingebracht moeten worden bij de product owner in de vorm van requirements.

Uitvoeren optimalisatie proces

Binnen Waterval is de optimalisatie van het testproces belegd in de testplannen en wordt gemanaged door de testmanager en testcoördinator om zo effectief mogelijk te kunnen werken binnen het testproject. De verschillende keuzes die gemaakt worden om testoptimalisatie te bereiken worden als onderdeel van het testplan uitgevoerd. Binnen Scrum is het team altijd bezig met optimalisatie van het (test) proces. Vanuit de sprint retrospective of sprint review kan ook (test) optimalisaties ingezet worden. Deze worden altijd binnen het development team besproken en uitgevoerd.

Leiden intern overleg

Binnen Waterval is de testmanager verantwoordelijk om met de verschillende testcoördinatoren regelmatig te overleggen (ook in teamverband). De testcoördinator overlegt regelmatig met de testers over de voortgang en kwaliteit van de testen. Binnen Scrum zijn er geen specifieke testoverleggen maar worden deze behandeld in de diverse overleggen welke georganiseerd worden door de scrummaster.

Deelnemen aan projectoverleg

Binnen Waterval neemt de testmanager deel aan het projectoverleg en vertegenwoordigd daar het gehele testproject. Binnen Scrum is er geen projectoverleg.

Opstellen vrijgave advies

Binnen waterval is de testcoördinator verantwoordelijk voor het opleveren van het vrijgave advies voor een bepaalde testsoort. De testmanager maakt het vrijgave advies voor het testproject waarna decharge kan plaatsvinden van het testteam. Binnen Scrum is het voldoen aan de Definition of Done van de sprint de vrijgave voor het product (en daarmee het testen).

Evaluatie testproces

Bij Waterval wordt na het uitvoeren van de testen, in de fase afronding, een evaluatie uitgevoerd waarin verschillende punten worden besproken om het testproces te verbeteren. Dit wordt vastgelegd in een evaluatieverslag door de testcoördinator voor een testsoort en testmanager voor het testproject. Binnen Scrum is er een continue evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze kunnen bijvoorbeeld komen uit stand-up, sprint retrospective en sprint review.
Over de schrijver
Ik ben sinds 1983 werkzaam binnen de ICT. Ooit begonnen als Cobol en Credit programmeur en vervolgens de wereld van kwaliteitszorg en testen in gerold. In 1990 ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van TMap® De jaren daarna heb ik vele functies vervuld binnen het testwerkveld. Waarbij coaching en doceren mij altijd erg is bevallen. Bij Cygnus ben ik met name verantwoordelijk voor het ontwikkelen van content en opleidingen. Heb je een testinhoudelijke vraag of wil je sparren over het stoppen van software fouten bij de bron? Neem dan gerust contact met mij op. Uiteraard ben ik ook beschikbaar voor consultancy opdrachten en coaching.
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down